Jouw privacy rechten

April 2018 Versie 1.2

Als gebruik van GPAL heb je privacy rechten. Hier staan ze op een rij. Als je erop klikt tref je uitleg aan over hoe je je rechten uit kunt oefenen. Als je vragen hebt, neem dan gerust contact met ons op: +31 (0)50 2112935 of per e-mail support@gpal.nl

Jouw rechten:

 • Het recht op dataportabiliteit. Het recht om persoonsgegevens over te dragen.
 • Het recht op vergetelheid. Het recht om ‘vergeten’ te worden.
 • Recht op inzage. Dat is het recht van mensen om de persoonsgegevens die u van hen verwerkt
  in te zien.
 • Recht op rectificatie en aanvulling. Het recht om de persoonsgegevens die u verwerkt te wijzigen.
 • Het recht op beperking van de verwerking: Het recht om minder gegevens te laten verwerken.
 • Het recht met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming en profilering. Oftewel: het recht op een menselijke blik bij besluiten.
 • Het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking

Het recht op dataportabiliteit

In de AVG (artikel 20) heet dit het ‘recht om gegevens over te dragen’. Het houdt in dat mensen het recht hebben om de persoonsgegevens te ontvangen die een organisatie van hen heeft.

Om welke gegevens kan je vragen? Alle persoonsgegevens die je verstrekt. Maar dit moet je ruim opvatten. Het gaat hierbij niet alleen om gegevens die je actief en bewust hebt verstrekt, zoals de accountgegevens (e-mailadres, gebruikersnaam) die je hebt ingevuld, maar het gaat ook om gegevens die je hebt verstrekt door de applicatie te gebruiken. Bijvoorbeeld de zoekgeschiedenis of locatiegegevens.

Wij hoeven overigens bij een verzoek om dataportabiliteit géén afgeleide gegevens te verstrekken, dat wil zeggen gegevens die je zelf hebt gegenereerd door bijvoorbeeld data-analyse. Zoals een score of een profiel dat wij van jou hebben opgesteld.

Je kunt je gegevens opvragen door bij ons een verzoek doen via support@gpal.nl.
Wij zullen dat zo spoedig mogelijk op je verzoek terugkomen maar uiterlijk binnen een maand.

Het recht op inzage

Je hebt recht op inzage in je persoonsgegevens. Dat houdt in dat je ons mag vragen welke persoonsgegevens we van jou hebben vastgelegd. Je hoeft geen reden te geven voor je inzageverzoek.

Voordat wij jouw inzageverzoek in behandeling nemen, kunnen wij controleren wie je bent. Dat kunnen wij doen door u te vragen om een kopie van uw identiteitsbewijs op te sturen.

Wij kunnen op verschillende manieren voldoen aan je inzageverzoek. Door een volledig overzicht te verstrekken, kopieën/afdrukken te verstrekken of door inzage ter plekke. Doorgaans zullen wij u een overzicht doen toekomen. Indien je vraagt om inzage en wij je inzageverzoek honoreren zullen wij je op een duidelijke en begrijpelijke manier laten weten:

 • of wij uw persoonsgegevens gebruiken, en zo ja:
 • om welke gegevens het gaat;
 • wat het doel is van het gebruik;
 • aan wie wij de gegevens eventueel verstrekt hebben
 • wat de herkomst van de gegevens is als deze bekend is

Indien je een inzageverzoek doet, kun je binnen vier weken per e-mail een reactie verwachten.

Het recht op vergetelheid. Het recht om ‘vergeten’ te worden

Dit recht houdt in dat wij in een aantal gevallen persoonsgegevens moeten wissen als jij erom vraagt en wij persoonsgegevens van jou verwerken.

Het recht op vergetelheid geldt niet altijd. Alleen in de volgende situaties is het recht op vergetelheid van toepassing:

 • Niet meer nodig
  Wij hebben de persoonsgegevens niet meer nodig voor de doeleinden waarvoor wij ze hebben verzameld of verwerkt.
 • Intrekken toestemming
  Je hebt eerder (uitdrukkelijke) toestemming gegeven aan ons voor het gebruik van je gegevens, maar trekt die toestemming nu in.
 • Bezwaar
  Je maakt bezwaar tegen de verwerking. Er geldt op grond van artikel 21 van de AVG een absoluut recht van bezwaar tegen direct marketing. En een relatief recht van bezwaar als de rechten van de betrokkene zwaarder wegen dan het belang van de organisatie om de persoonsgegevens te verwerken. Wij zullen dat van geval tot geval beoordelen.
 • Onrechtmatige verwerking
  De organisatie verwerkt de persoonsgegevens onrechtmatig. Bijvoorbeeld omdat er geen wettelijke grondslag is voor de verwerking.
 • Wettelijk bepaalde bewaartermijn
  Wij zijn wettelijk verplicht om bepaalde gegevens na bepaalde tijd te wissen.
 • Kinderen
  Je bent jonger dan 16 jaar en de persoonsgegevens zijn verzameld via onze app of website (ook wel ‘dienst van de informatiemaatschappij’ genoemd).

Indien je ons verzoekt om op grond van het recht van vergetelheid je gegevens te wissen, dan moeten wij dat onmiddellijk doen, uiterlijk binnen een maand. Alleen als het om een heel complex verzoek gaat, hebben wij twee maanden extra de tijd. Wij zullen in beginsel geen kosten rekenen om aan je verzoek te voldoen.


Indien wij je persoonsgegevens aan derde partijen hebben verstrekt, zullen wij hen ook informeren dat we uw persoonsgegevens hebben gewist en zij uw persoonsgegevens ook moeten wissen.

Het recht op rectificatie

Je hebt het recht om onjuiste persoonsgegevens te laten wijzigen of om persoonsgegevens aan te vullen.

Zijn persoonsgegevens, gelet op de doeleinden waarvoor wij die verwerken onjuist? Dan zijn wij verplicht om alle redelijke maatregelen te nemen om die gegevens te rectificeren of aan te vullen.

Als wij onjuiste of onvolledige persoonsgegevens aan derde partijen hebben verstrekt, dan moeten wij de aangepaste of aangevulde gegevens ook aan deze organisaties doorgeven. Als jij daar om vraagt, zullen wij ook vertellen welke organisaties wij op die manier hebben geïnformeerd.

Het recht op beperking van de verwerking

Het recht op beperking van de verwerking geldt in situaties die voldoen aan een van de volgende criteria:

 • Gegevens zijn mogelijk onjuist
  Indien je aangeeft dat de persoonsgegevens die wij van jou gebruiken onjuist zijn, dan mogen wij deze niet gebruiken totdat wij gecontroleerd hebben of ze wel kloppen.  
 • De verwerking is onrechtmatig

Wij mogen bepaalde gegevens niet verwerken, maar je wilt wil niet dat wij de gegevens wissen. Bijvoorbeeld omdat he de gegevens later nog wil opvragen.

 • Gegevens zijn niet meer nodig
  Wij hebben de persoonsgegevens niet meer nodig voor het doel waarvoor wij ze hebben verzameld. Maar je hebt de persoonsgegevens nog wel nodig voor een rechtsvordering. Bijvoorbeeld een juridische procedure waarbij je betrokken bent.  
 • Je maakt bezwaar

Indien wij gegevens van je verwerken en je maakt daartegen bezwaar, dan moeten wij stoppen met het verwerken van deze gegevens. Tenzij wij dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking aanvoeren die zwaarder wegen dan de belangen, rechten en vrijheden van jou. Zo lang nog niet duidelijk is of jouw gronden zwaarder wegen, mogen wij de gegevens niet verwerken.

Derde partijen informeren

Als wij de betreffende persoonsgegevens aan andere partijen hebben verstrekt? Dan moeten wij deze organisaties laten weten dat wij het gebruik van deze gegevens hebben beperkt. En dat zij dat dus ook moeten doen. Als jij daar om vraagt, zullen wij ook vertellen welke organisaties wij op die manier hebben geïnformeerd.

Het recht op een menselijke blik bij besluiten

Sommige organisaties nemen een besluit op basis van automatisch verwerkte gegevens. Dit gebeurt bijvoorbeeld bij profilering. De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) geeft mensen recht op een menselijke blik bij besluiten die over hen gaan. GPAL of haar mede-verantwoordelijke neemt geen besluiten op basis van automatisch verwerkte gegevens. Bij elk besluit dat wordt genomen is sprake van menselijke tussenkomst.

Het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking

Indien een organisatie persoonsgegevens verwerkt op grond van een taak van algemeen belang of op grond van een gerechtvaardigd belang, dan heb je altijd het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van je gegevens.

Wij verwerken je gegevens op basis van een gerechtvaardigd belang. Je hebt het dan ook recht van bezwaar. Tijdens de installatie van de applicatie hebben wij jou daarover apart geïnformeerd. Het gerechtvaardigd belang is gelegen in onder andere het behoud van kennis binnen de organisatie waar je werkt en het stimuleren van kennis opdoen en delen met anderen binnen je organisatie. Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van je gegevens.

Indien je bezwaar maakt tegen de verwerking van je gegevens zullen wij meteen stoppen met de verwerking daarvan. Wij maken dan een afweging of wij dwingende gerechtvaardigde gronden hebben voor de verwerking van je persoonsgegevens of dat jouw belang in dat geval zwaarder weegt. Zo lang wij nog niet hebben laten weten of wij vinden dat onze gronden zwaarder wegen dan die van jou zullen wij jouw gegevens niet verwerken.