In het Vakblad van De Onderofficier (Koninklijke Landmacht), werd deze maand een artikel over GPAL geplaatst: lees hier het artikel. 

In november 2015 wint GPAL, dat staat voor Gamified Peer2Peer Adaptive Learning, de Defensie Innovatiecompetitie van dat jaar. Met de prijs van 200.000 euro komt een eerste versie van de GPAL-applicatie (app) tot stand. Deze is onder meer uitgerold bij de Koninklijke Marine Technische Opleidingen (KMTO), het 920 Squadron van de KLu, de grensbrigade Schiphol van de KMar en het Defensie Chemisch/Biologisch/Radiologisch/Nucleair (CBRN)-Centrum. De GPAL-app is hierbij positief geëvalueerd. In de periode 2017-2020 gaat het testen door en is de functionaliteit verder uitgebreid. Er komt dan een beheer- en ontwikkelomgeving en een Android en een iOS-app, met videoleermodules en waar medewerkers ook zelf, na goedkeuring, instructievideo’s kunnen uploaden.

Ook krijgt het Joint Informatievoorzieningscommando (JIVC) de opdracht om GPAL onder te brengen in de Mobile Device Management (MDM)-omgeving van Mulan, om te voldoen aan de veiligheidseisen van Defensie. 

Bij het bedrijf GPAL werken 15 medewerkers die meerdere grote klanten, waaronder de monteurs van het energiebedrijf Eneco, medewerkers van PostNL Extra@Home , het hygiëne en gezondsheidsbedrijf Essity het UWV, ondersteunen. Verder maken ook de medewerkers van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) en het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) gebruik van de diensten van GPAL.

 

In november 2015 wint GPAL de Defensie Innovatiecompetitie van dat jaar en met de prijs van 200.000 euro komt vervolgens een eerste versie van de GPAL-applicatie tot stand.

Start

Tijdens de briefing van de innovatiecompetitie geeft Defensie aan dat er behoefte is om minder klassikaal op te leiden en te trainen. In plaats daarvan moet opleiden en trainen meer op de werkplek en in de context gebeuren en dan ook nog eens op een aantrekkelijke wijze.   

Het idee achter GPAL ontstaat in een vakantiehuisje, wanneer bij het openen van de deur de sleutel in het slot afbreekt. De huurder (de latere oprichter van GPAL) van het huisje ziet zijn eigen pogingen om het slot te openen mislukken. Uiteindelijk biedt het mediakanaal YouTube de oplossing. Hier geeft iemand een duidelijke instructie met een video over het vervangen van een cilinderslot. Het is dus mogelijk om in enkele minuten van een expert, door middel van een filmfragment in de context en op het moment dat het nodig is, iets te leren. Daarbij komt dat het ook nog eens een leuke en snelle manier is, terwijl het geleerde direct in de praktijk toepasbaar is. Na deze ervaring ontstaat al snel het idee om deze leermethode breder binnen organisaties te gaan toepassen. Hieruit ontstaat GPAL, dat vervolgens verder is uitgewerkt voor toepassingen binnen een organisatie als Defensie.

 

Het idee achter GPAL ontstaat wanneer bij het openen van een deur de sleutel in het slot afbreekt en het mediakanaal YouTube uiteindelijk voor de oplossing zorgt.

Uitgangspunten

Via de opleidingen van het Expertisecentrum Opleidingskunde Defensie (ECOD) krijgt iedere medewerker die zich bezighoudt met Opleiden en individueel Trainen (O&iT) met GPAL te maken, waardoor het gebruik ervan zich binnen de O&iT-wereld als een olievlek zal gaan verspreiden.

Binnen de defensieorganisatie is het gebruikelijk dat, om iets te leren, een opleidingsdeskundige een Learning Support Package (LSP) schrijft. Als een LSP eenmaal klaar is, kunnen opleiders en cursisten hier vervolgens mee aan het werk. Het leren met behulp van GPAL verloopt echter totaal anders. Een lokale beheerder maakt een structuur voor een onderwerp aan, waarin toekomstige instructievideo’s met een bepaald onderwerp zijn op te slaan. Deze structuur is vergelijkbaar met de hoofstukken en onderwerpen in een handboek. Vervolgens kan iedere expert, militair of burger, met de GPAL-app een instructievideo maken, waarin een bepaalde uitleg is weergegeven.

“Elke instructievideo krijgt automatisch een unieke QR-code die is te delen met derden of op objecten of machines te plaatsen, waardoor een video eenvoudig is te vinden.”

Wanneer een video is gemaakt en in de structuur is geplaatst, dan is deze direct te delen met de medewerkers die deze kennis willen hebben. Onder elke instructievideo is de naam van de maker weergegeven en het is dan ook mogelijk om een video te beoordelen of hierover aanvullende vragen te stellen. Door middel van een notificatie komen deze terecht bij de maker die de vragen kan beantwoorden. De lokale beheerder ziet deze meldingen overigens ook en kan waar nodig behulpzaam zijn of reageren op een vraag. Elke instructievideo krijgt automatisch een unieke QR-code die is te delen met derden of op objecten of machines te plaatsen, waardoor een video eenvoudig is te vinden.

 

Een beheerder maakt onder meer klasomgevingen aan, waaraan cursisten en een opleider zijn gekoppeld die onderling in een veilige omgeving uploads van elkaar kunnen bekijken.

Het is overigens de beheerder die in samenspraak met de ontwikkelaar bepaalt welke instructievideo’s voor welke medewerkers te zien zijn. Het is ook deze functionaris die de klasomgeving aanmaakt en daaraan cursisten en een opleider koppelt die in een veilige leeromgeving uploads van elkaar kunnen bekijken.

Invoering

Bij de grensbrigade van de Koninklijke Marechaussee (KMar) Schiphol is tijdens een testfase in 2016 de eerste ervaring opgedaan met GPAL. Nieuwe medewerkers krijgen hier, na de initiële opleiding, onder meer instructievideo’s te zien over de verschillende diensten die op deze luchthaven actief zijn en waarmee de KMar te maken kan krijgen. Ook is beeldmateriaal over apparatuur, programma’s, looproutes en andere zaken beschikbaar.  

Sinds april 2021 heeft iedere CLAS-medewerker de GPAL-app op de door de werkgever verstrekte smartphone. Hierin is een aanbod van onderwerpen opgenomen om te bekijken, te leren, te herhalen of om snel en eenvoudig op de hoogte te zijn van nieuwe ontwikkelingen binnen het CLAS.

 

De bibliotheekstructuur van GPAL (links), in het midden de hoofdstukken en onderwerpen en rechts de instructievideo’s per onderwerp die beschikbaar zijn (foto: smi J.J. van Eunen).

COVID-19

Naast het leren door middel van de GPAL-app is het ook mogelijk om GPAL te gebruiken ter ondersteuning van het leren, zoals dit onder meer gebeurt bij de medische opleidingen van het Defensie Gezondheidszorg Opleidings- en Trainingscentrum (DGOTC). Hier maakt GPAL onderdeel uit van het zogenoemde blended learningconcept, waarbij er een mix is van fysieke instructiemomenten, een elektronische leeromgeving en een leertakenboek. Het voordeel van GPAL daarbij is dat cursisten zelfstandig en in eigen tempo vaardigheden kunnen aanleren.

Voor maart 2020 bestaan de klassen van dit opleidingscentrum uit twaalf cursisten, waarbij de opleiders vooral klassikaal werken en demonstraties verzorgen, waarna de cursisten oefenen volgens een vast rooster.

In maart 2020 komen veel opleidingen plotseling stil te liggen vanwege COVID-19. Onder meer bij het DGOTC ontstaan hierdoor problemen. Drie klassen van de opleiding Gewondenhelper en Geneeskundig Verzorger kunnen niet verder, terwijl een deel van deze cursisten op missie zal gaan in de maanden die volgen. Binnen het DGOTC is GPAL dan al in min of meerdere mate binnen een aantal opleidingen beschikbaar. Door de COVID-19-maatregelen gedwongen zoekt dit opleidingscentrum naar mogelijkheden om GPAL nu ook in individuele leertrajecten aan te bieden. De afdeling Learning & Development van het DGOTC ontwikkelt hiertoe in nog geen drie weken tijd een leertakenboek, ondersteund door de GPAL-app. De betrokken opleiders zijn vervolgens geïnstrueerd over de verschuiving van de rol van opleider naar die van adaptieve coach en het geven van individuele feedback en persoonlijke aandacht.

Iedere cursist krijgt vervolgens een leertakenboek waarin onder meer scankaarten en opdrachten met de QR-codes zijn opgenomen. Door de QR-code te scannen met de GPAL-app krijgt de cursist toegang tot de bijbehorende instructievideo met uitleg.

Het bekijken van de instructievideo’s geeft de kennis die nodig is. De cursist evalueert en bewijst vervolgens het eigen leerproces door zelf video’s te maken, al dan niet met een leerbuddy. Door deze video’s te plaatsen in de GPAL-leeromgeving, reflecteert de cursist op het eigen leren en demonstreert tegelijkertijd de opgedane kennis aan derden. In de veilige GPAL-leeromgeving kunnen (alleen) de medecursisten uit dezelfde klas de gemaakte video’s zien en hierop reageren, terwijl ook de opleider de video’s kan bekijken en voorzien van persoonlijke feedback.

Een voorbeeld van een scankaart uit het leertakenboek Gewondenhelper van het Defensie Gezondheidszorg Opleidings- en Trainingscentrum.

Een bijkomend gevolg van de op deze wijze aangepaste opleiding Gewondenhelper en Geneeskundig Verzorger is dat de leslokalen nu zijn verdeeld in drie zogenoemde skills stations, waarin cursisten een eigen leeromgeving hebben, die onder meer bestaat uit het leertakenboek, een tablet met een eigen GPAL-account en het benodigde medische materiaal. Zo kunnen in elk lokaal drie buddyparen oefenen en leren in lijn met de COVID-19-maatregelen.

 

Een aantal van de leslokalen zijn verdeeld in drie zogenoemde skills stations, waarin evenzoveel cursisten een eigen leeromgeving hebben, die onder andere bestaat uit het benodigde medische materiaal.

Werkplekleren

De cursist voert alle leertaken die horen bij de opleiding Geneeskundig Verzorger (module assisterende vaardigheden) nu nog uit op het DGOTC. In de nabije toekomst is het idee echter om dit deel van de opleiding, samen met de GPAL-app en leertakenboek, bij de parate eenheid neer te leggen. Hier kan de cursist in de beroepspraktijk oefenen in het ondersteunen van een arts of verpleegkundige in een specifieke situatie. Er zijn immers grote verschillen tussen het assisteren van een dokter op een marineschip of een arts te velde. De cursist raakt dus beter bekend met de aanstaande werkplek. Ook de dokter of verpleegkundige die op een andere functie terechtkomt, is op dezelfde wijze op te leiden als een beginnend cursist.

Logistiek

Naast een aantal opleidingen van het DGOTC is GPAL inmiddels ook in gebruik binnen het Opleidings- en Trainingscentrum Logistiek (OTCLog). De opleiding Containerhandling bijvoorbeeld, is begin dit jaar met de app gestart. In de eerste week van januari 2021 organiseert de School Techniek en Onderhoud (ST&O) van het OTCLog een ‘filmweek’. Zes groepen instructeurs maken in een week tijd bijna 200 instructievideo’s over het lesmateriaal, dat vervolgens met QR-codes is toegevoegd aan het bestaande lesmateriaal en gedeeld in de GPAL-app. Op deze wijze zijn onder meer de logistieke opleidingen Monteur Klein Geniemateriaal, Plaatwerken, Monteur Bushmaster, Battle Damage Repair en Monteur Generieke Bouwmachine, deels vernieuwd, gedigitaliseerd.

 

Expertmedewerkers filmen met een smartphone een door hen gegeven uitleg (links) en plaatsen dit in de GPAL-app (midden), waarna de doelgroep toegang tot deze instructievideo krijgt, door deze door middel van de bijbehorende QR code op te vragen (rechts).

 

De cursisten van deze opleidingen bekijken, nu nog op het account van de opleider, de video’s. Wanneer de Mobile Device Management-omgeving volledig is aangepast zijn zij in staat om dit zelfstandig te doen en vervolgens de hieraan aan gekoppelde opdrachten uit te voeren. Hierbij gaat het dan onder meer om het op de juiste wijze bewerken van materialen en het leren werken met de diverse bewerkingsmachines, maar ook zoiets gewoons als de werking van een schuifmaat. In het leertakenboek van de cursist geven QR-codes toegang tot de uitleg over de diverse machines die nodig zijn om een bepaald werkstuk te maken, terwijl tevens de bouwtekening van het te maken werkstuk met de maataanduiding zijn weergegeven. De QR-codes zijn naast het takenboek, ook op de verschillende machines te vinden. 

 

Een opdracht uit het de opleiding plaatwerken, waarbij de cursist zelfstandig aan het werk gaat met een GPAL-app met QR-code en bouwtekening.

 

Het OTCLog gebruikt GPAL nu nog voornamelijk voor het digitaliseren van eenvoudige instructies, zoals de werking van bepaalde machines bij de opleiding Bewerkingstechniek. Dit is verder uit te bouwen totdat er een hele opleiding in GPAL staat, zodat de cursist van begin tot eind een opleiding met behulp van GPAL kan volgen.

Op dit moment is het echter voor eenheden die niet aan de test deelnemen, nog niet mogelijk om met de GPAL-app te werken op de wijze waarop deze bedoeld is. Dit heeft te maken met het al eerder genoemde feit dat het JIVC de servercapaciteit moet uitbreiden. Voor het DGOTC, en overigens ook het DGLC, ligt dit anders. Deze eenheden werken als test met GPAL op het Internet en kunnen dus gebruikmaken van alle mogelijkheden.

 

Bij de opleiding bewerkingstechniek is de QR-code niet alleen in het leertakenboek te vinden is, maar ook op verschillende machines.

Toekomst

Het geven van klassikaal onderwijs binnen het DGOTC is inmiddels verminderd. Deze vorm van onderwijs is nu onder meer nog aan de orde wanneer de cursisten zelf aangeven hier behoefte aan te hebben of bij het aanleren van een nieuw protocol. De metacognitie (kennis en vaardigheden met betrekking tot het eigen denken, handelen, leren organiseren, sturen en controleren) van de cursist is door het leren met de GPAL-app inmiddels wel verder doorontwikkeld. Daarbij is er ook sprake van een verhoging van het leerrendement en betere leerresultaten, waardoor de opleiding Gewondenhelper en Geneeskundig Verzorger inmiddels is verkort van vijf naar drie weken.

Naast de ontwikkelingen bij het DGOTC zal GPAL, wanneer het JIVC de servercapaciteit op orde heeft, ook onderdeel uit gaan maken van de logistieke opleidingen. Vooralsnog ligt de nadruk binnen het OTCLog nu nog op het aanpassen van de bestaande opleidingen.

In de toekomst zal GPAL niet alleen voor opleidingen beschikbaar zijn. Ook zodra een opleiding is afgerond zijn de GPAL-app en zogenoemde leervideo’s beschikbaar als naslag voor de militair. Wanneer personeel op uitzending of oefening gaat dan bestaat de mogelijkheid om met een IPad, tablet of ander apparaat, ter plekke in te loggen op een persoonlijk GPAL-account. Zo zullen op termijn de leervideo’s van de opleidings- en kenniscentra van Defensie voor iedere onderscheidenlijke doelgroep, waar dan ook ter wereld, toegankelijk zijn. GPAL functioneert in dit geval als performance support.

QR-code

Overigens staat GPAL nog maar aan het begin van de mogelijkheden. In de toekomst zou bijvoorbeeld kennis met betrekking tot een nieuwe functie al te vinden en bekijken moeten zijn, nog voordat de functionaris hieraan begint. Daarnaast is een virtuele wereld denkbaar waar de defensiemedewerker, op basis van persoonlijke voorkeuren, direct nieuwe ontwikkelingen in korte video’s krijgt aangeboden. In die wereld zijn dan ook de experts op allerlei gebieden te vinden en benaderen en updates te verkrijgen. Echter ook een wereld waarbij je jouw kennis en ervaring ook weer deelt middels korte video’s. Als medewerker kun je zodoende sneller leren en makkelijker kennis delen en ook makkelijker en eenvoudiger van functie wisselen.

 

In de toekomst zou GPAL meerdere functionaliteiten kunnen hebben, zoals het geven van informatie met betrekking tot een nieuwe functie, nog voordat de functionaris hieraan begint.

Een andere interessante ontwikkeling heeft betrekking op communicatie en de behoefte van bijvoorbeeld commandanten om snel iedere medewerker te kunnen bereiken met videoboodschappen over relevante of leerzame onderwerpen. Hoe het er ook gaat uitzien, alle video’s, gemaakt door de medewerkers zelf zorgen stap voor stap voor een collectief geheugen.

Instappen

Met het onderbrengen van GPAL in de Mobile Device Management-omgeving en het uitbreiden van de servercapaciteit, is het voor iedere opleider en iedere medewerker beschikbaar te maken. Sinds maart 2021 is het dan ook mogelijk om meer gebruikers toe te laten tot GPAL. Het monitoren van het gebruik moet storingen voorkomen door te veel video-streaming tegelijkertijd.

Door GPAL op te nemen in de ECOD-leerlijnen voor opleiders is het te gebruiken in en bij het ontwerpen en ontwikkelen van opleidingen. Vervolgens is het de keuze van de ontwerpers en ontwikkelaars van opleidingen om GPAL al dan niet toe te passen.

De GPAL-sprintmethode is speciaal ontwikkeld om een GPAL-project te starten en te gebruiken. Er is door Functioneel Beheer van JIVC een support desk ingericht. Zij zijn te benaderen bij problemen en dit geldt overigens ook voor de Service Desk Defensie (SDD).

De GPAL sprintmethode is ontwikkeld voor iedereen die wil gaan werken met GPAL en snel en gericht een GPAL-project op te zetten en te gebruiken.

 

Op dit moment is GPAL al op meerdere locaties bij het CLAS in gebruik en zijn er al meer dan 35 projecten binnen de defensieorganisatie actief. Naast de al eerder genoemde eenheden hebben inmiddels ook het Vuursteuncommando (VustCo), het Opleidings- en Trainingscentrum Rijden (OTCRij), De Lichamelijke Opvoeding en Sportorganisatie (LO&S) en het Opleidings- en Trainingscentrum Genie (OTCGenie) met een of meer projecten een aanvang met GPAL gemaakt. Nieuwe projecten zijn te starten, via de sharepoint-site van Functioneel Beheer. Naast informatie is hier een aanmeldformulier beschikbaar, waarna door tussenkomst van de coördinator-CLAS uitleg volgt over de eerste stappen in GPAL.

 


Wilt u weten wat GPAL voor uw organisatie kan betekenen?

Stuur ons dan een bericht

    This site is protected by reCAPTCHA and the Google
    Privacy Policy and
    Terms of Service apply.